Tuesday, December 1, 2009

Kuma Bann GLD Depans Zot Lenerzi

Nek gueler gramatin tantot. Se impe seki Aline Wong ti dir ena pa tro lontan. Bizin dir kinn donn zot tu: stimilus pakeg, flat tax, rupi inn sort Rs20 an 1985 pu depass Rs60 en 2007 plis tu kalite lezot lavantaz. Ena ti envi pran kass dan stimilus pakeg zis oka ou zot gagn problem pli divan. Ek ena pe gagn kass depi dan sa pakeg la alors ki zot sekter pe grandi a tut vites.

Zot pa truv ase mem. Ki zot le pu zot chup chap inpe? Enn bol derive? Bizin aret gaspiye nu kass ar sa bann lasos la. Kreer enn lasirans somaz, bes prix internet ek kuran ek laisse bann nuvo entreprener emerze. Bann vre.

*GLD=Gurma laminn dipin

No comments: