Sunday, November 21, 2021

Let Uver a Promye Minis


Promye Minis,

Striktir taksasyon li pa en badinaz. Flat tax fin tuy buku Morisyin dernye 15 an. Dan en pandemi li tuy buku buku plis dimun. 310 an Oktob si nu fer en analiz konservater ban sif leta sivil ek la si pa fer nanye 744 an Novam. Total pu vin 1,448 la semen prosen. Suinvestisman dan nu system lasante piblik depi 2006 li par dizen de milyar rupi. U pe viv probableman ban moman pli determinan u karyer politik. U bizin fer de zafer tudswit:

1. Met en lokdawn de semen. 
2. Prezant en mini-bidze kot u remet taksasyon korporatif a 30% dan la semen. 

Sinon nu pwal perdi partu la.

Mersi.

Sanjay Jagatsingh