Tuesday, May 4, 2010

Survey Finds 100% Vote For Best Candidates


Lol! I guess Resistanz Ek Alternativ can book a long holiday.

10 comments:

Anonymous said...

Imagine how many will fall 'dan karo canne' if this actually happens !!!

akagugo said...

Ah bon...? Abé couma Cehl pé ménace pou set foothold in Parliament, et tellement ça ménace-la li fort ki mem bann moské pé faire l'alliance pou donne mot-d'ordre pas vote li...?

SJ ena raison: tant ki nou pas gagne enn assez large sample size, nou pas pou "capture" bann mood dans tou zot "richness". En tout cas, mo félicite tou sa-bann dimoune ki'nn faire part de zott rejet de tendance ki rode faire cwar ki "nou-bann only can defend us". Espérons sa kalité spirit-la prédominer tout le temps.

Mais kelkepart, mo enkor ena enn (gros) doute: Hier, ti ena enn banderole lors fly-over Ebene ki pe donne mot-d'ordre à tous bann saki senti zott 100% Moriciens pou alim zot far. Quand mo alim pou moi, mo check enn koute dans retrovizerr, pas trouve aukenn far, mo guette divan, mo pas trouv aukenn lanterne (ki donne enn indication ki enn vehikil so far alimé) à l'horizon... Mo'nn senti moi bien tousel sa lerr-la...

Sanjay Jagatsingh said...

@akagugo: people maybe shy to tell us how they vote or maybe the sample we got is not representative of the primal kind of behaviour that goes on in our country. Wi nu bizin plis donnes.

C t ene tres bon linitiativ Blok 104. Petet ti bizin ena ene live webcam pu gette reaction lor tout la zurne.

Sanjay Jagatsingh said...

akagugo said Wep, enn webcam ti pou meillerr maniere check reaction bann chauffeurs...

Back to the survey:
Asterr, anou transcrire resultats ou survey lors resultat elections dans circonscription No.3: Eski ve-dire ki 100% bann 6204 ki'nn vote Cehl pe penser ki c'est meilleur candidat, mais so background extremo-fasciste pa'nn influence zot? Hmm...

Mais, lors enn lott nivo, Cehl élu avec 6904 voix, mais eski li normal ça:
Josique Radegonde : 20 892
Sanjiv Mulloo : 21 630
Anthony Narraina : 16 755
Stéphanie Anquetil : 16 278
Sunil Dowarkasing : 15 023
Kadress Pillay : 14 662
Robert Hungley : 14 662
Aurore Perraud : 14 544
Jenny Mootealloo : 13 591
Mahmad Bocus : 13 246
Maurice Allet : 12 782
Edley Chimon : 12 519
Sheila Grenade : 11 968
Jean-François Chaumière : 11 766
Danielle Turner : 10 730
Mirella Chauvin : 10 342
Said Baichoo : 6 843
Ismael Atchia : 7 574
Tous sa bann "best losers"-la inn gagne plis voix ki Cehl (extreme case: J Radegonde has 302% the number of votes garnered by C Meeah), mais c'est Cehl ki élu?
Eski ça c'est normal?

Eski li normal ki circonscription No.2 et No.3 ena moins ki 40,000 electeurs, mais No.15, No.16 ena plis ki 60,000 electeurs. Eski enn vrai re-decoupage electorale pa'nn vinn important??

Kranti said...

We have a so-called Electoral Supervisory Commission (ESC)! God knows how they come to figures! Take Savanne-Black River: BR is the longest district and part of Savanne is added; 3 MPs! It has 46397 electors; compare to PL South-Central and PL Maritime-East which together has 24642+22488=47130 (less than MB-GRSE with 47296 electors. The 2 PL constituencies have 6 MLAs and can be toured by their MPs in a few hours. What about Savanne-BR or MB-GRSE?

The members of the ESC have not seen this or pretend not to see, for obvious reason!

I feel "outré" by this kind of reasoning!

Sanjay Jagatsingh said...

@akagugo: I reposted your comment because there was a duplication in it.

Mo pa pense ki 100% dimun vote ban meyer kandida. Ek ena dimun pa pu dir ki zot fer li non pli. Me kav ki sample ki noune gayne la li inpe de ban dimun ki reflessi plis ki la moyenne.

Dan kas Cehl ene pake dimun ine vote li parski zot kone ki li pu poz kestyons ki interess zot. Bien sir so eleksyon demontrer ki ban elements extremiste nu societe pe vine de plis en plis prononce (VOH, Gregoire etc etc). Kan societe fonksyon de mwins en mwins li pli fasil pu de plis en plis dimun tom sou la melodi de ban brainwasher patente.

Bien bizin refer ene redekupaz pu koriz sa ban dezekilib la ek petet introdwir ene doz proportionel dan nu system electoral. Me c important ki nu gayn ene debat sitwayen solide ek profond lor avan ki nu diman nu ban parlementer vote lor la.

@Kranti: mo pa konne kuma redekupaz deroule. Me petet ti bizin effektivman tenir kont geografi sirkonskripsyon la oussi.

Kranti said...

Ramgoolam fine a plizir repriz dire "pran jaaye apr vachan na jaaye", cad, la vie kapav aller mais parole bizin garder.
Alors, C No2, Beebeejaun pas bizin nommer minis, C No18, xavier Duval aussi, C No16, Bodha et Bappoo.
Si li gard so parole, ler la Minis kapav sorti C Nos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 15.
Ki fer? Parski li ti dir ki C ki pas pou vote bloc pa pu gagne minis.
Mo esperer li fine kompran ki li fine dire!
Ki zot dire, mam?

Sanjay Jagatsingh said...

@Kranti: wai, li kontan tire ene 2 fraz depi sa gran poem kiapel mahabarat la. Parey kuma en 2005 line pran li pu Arjun.

Tan dir si fer ene konkur kisana plis resemble Arjun, vre Arjun pu sort 3e.

akagugo said...

@SJ
Thank you for the edit.
A propos Arrjun: Troisième? Abé dézième (ou-bien 2 permiers ex-aequo) self-proclaimed Arrjun kisann-la? :-)@ Kranti:
"Ramgoolam fine a plizir repriz (...) la vie kapav aller mais parole bizin garder." Dialog pou dialog: la-lang péna lézo! Sirtou politicien, li touzour pou ena enn bon raison pou justifier l'injustifiable. Tanto nou pou konner couma Navin pou récuse so prop parole lor sa sujet-la. Et saki cocasse la-dans, okenn sa-bann conseiller en communication ki ena-la pa'nn fouti dire li faire tention ar sa-bann affirmation brite-brite la...

Sanjay Jagatsingh said...

@akagugo: 2e c ene arjun look-alike dan lind ;-)

Wi effektivman: Ramgoolam ine koz buku nimport.
Ala sekin inspir ene lot so kominikasyon.