Friday, December 20, 2013

7.7 Milyon Malgas Vote Zordi


Zot pe vot deziem tur eleksyon prezidansyel -- enn swa ant Hery ek Robinson. Zot pe osi elir zot bann depite. Hery se kandida Prezidan aktyel, Andry Rajoelina, ek Robinson se dimunn ansyen lomfor Mada, Marc Ravalomanana. Robinson ti gagn 21% promye tur e Hery ti gagn enn tigit mwins ki 16%.

Dimunn finn perdi lavi ar la pes bibonik bann dernye semen dan pei. Si salte pu vote li pu vote Robinson. Problem ki kav ena seki nu retruv nu ek enn sitiasyon de koabitasyon politik. Ravalomanana ti perdi puvwar par enn kudeta an 2009. Depi sa Mada finn konn enn insertitid politik konstan kinn apovri Malgas buku.

No comments: