Thursday, June 4, 2009

Ala u Fini

Ramgoolam abitie dir ki li pu fini MMM. Le 1er mai linn azute ki li pa pu bizin fini parti Berenger parski parti la pe fini par li mem. Byen sir linn fer sa komanter la apre ki linn fer Ptr vinn enn mezon de retret pu bann ansyen MMM. Resaman Boodhoo inn dir ki li pu fini Ramgoolam. Mo ti kwar c ski Sithanen inn fer depi zulyet 2005.

1 comment:

Sanjay Jagatsingh said...

Moral de listwar: fer tansyon ler u lapes rekin marto.