Thursday, November 17, 2011

Mansoor Pe Dir Reform Finn Port So Frwi

Pu li reform kinn kumanse depi 2006 finn fer nu gagn bon rezilta depi kinn diminie bann tax rates: nun gagn plis reveni et pli importan nun resi kree enn bann jobs a traver relans investisman.

Ah bon? Abe kifer alors li ti pe dir dan so bann sirkiler ki reveni pu en bes ziska 2013? Ek kifer malgre nun gagn 40 milyar FDI buku dimunn finn vinn mizer? Ek kifer so larme sek kinn donn li job FS la pann poze kuma independan dernye eleksyon zeneral? (En plis AM ti kav fer so campaign manager). Ek kifer nu depans plis kas pey linteret lor nu det ki nu investi dan ledikasyon?

Eski nu bizin koz lor kinn ariv nu savings rate? Uswa ki moris pann partisip dan rebondisman ekonomik mondyal? En plis li pa paret konn fer diferans ent monte ek bese.

Pa fer riye do...

1 comment:

Sanjay Jagatsingh said...

Reading this now is kind of funny when we know the size of the revenue shortfall.