Sunday, January 15, 2012

University VC Resigns

So Konrad Morgan is leaving the University of Mauritius. Apparently because of political interference. What do you think of all this?

6 comments:

Anonymous said...

J. Lebrasse de Week-End pense que c'est le resultat de la culture du Ptr.

akagugo said...

Mono, Swaley et Dan se relaient pour dénoncer l'ingérence... Do you think mrerely replacing Konrad will change any thing in this panié-krab atmosphere?

akagugo said...

From the horse's mouth: «Le PMO a tourné en ridicule la supposée autonomie de l’université».

Sanjay Jagatsingh said...

@Anonymous
Mo pense ena 2 kiltir travayis:
Enn avan 1982 ek enn apre (1995?)
Avan 1982 ti ena enn lekip ki overall ti byen kontan zot pei e kinn byen travay
Apre finn gagn enn lekip ki pa paret envi uswa konn travay e pa paret tro kontan moris. Par kont zot envi res o puvwar ziska krok mor vinn sers zot depi dan parleman...

@akagugo
enn vre desast: buz fix.

akagugo said...

@ SJ:
inpé couma Joseph pé dir?

Sanjay Jagatsingh said...

Wai. Ptr nepli ena gran lide pu regler problem moris. Par examp lor reform elektoral Ramgoolam pa tiena personn kinn kav vinn ek ban sigzestyon serie. Akoz sa mem linn bizin al rod Dr Flat Tax pu li gagn inpe talking points... kuma "subsume" ek bann lezot bla bla bla.

Li ti fer mem zafer ek lekonomi: koz trip sok pendan 3-4 banane. Bon pa sa ve dir ki li pa aprann nanye me li aprann mari tro dusman pu enn PM letan sa tu salad fini dan lagel kabri.