Wednesday, August 10, 2011

Eski Kiltir Nu Bann Parti Politik Diferan?

Saem pe tande la. Sanla ena kiltir, sanla pena. Ki zot pense lor la?

9 comments:

Anonymous said...

ziska ler preske tout permutation entre diferan partis politik ine fer.
MMM/PTR, MMM/MSM,MSM/PTR/PMSD.
manke nek ene alliance MMM/PTR/MSM now pu ki nu cav ene potpourri de culture

akagugo said...

Ki kiltir nou pé kozé, la-hein?

Elections démokratik pou choisir biro (board), représentant régional, candidats etc?
Récompense ti copains ki ti mett pliss kass lor la-tab pou finans baz / manzé-bwar / bis individyel / taxi (tou-koulerr) / taperr / sonorisation / la-tentt etc?
Donn ti-contrat bann ti-copains-la?
Récompense yes-men ki contan zwé agwa?
Maja karo tank ki gouvernman dan nou la-mé?
Bann lézott: lev paké allé?
Ingérence dans nomination / promotion dans fonction piblik?
Saki lideurr-maximo dirr, pena-zess samem?
Saki oz kritik la-ligne du lideurr-maximo enn paria ki mem so dessandan / prosenn zeneration pou portt fardo ça kritik-la?

Mo pa trouv okenn problem kiltir moi, zot TOU ena MEM kiltir.

Sanjay Jagatsingh said...

@anonymous:
Be lerla nu pu gagn enn guvernman absoliman totaliter.

@akagugo:
Lol! Byen dir sa!

akagugo said...

@ Anonymous of August 10, 2011 12:06 PM.

Non merci pou ça kalité pot-pourri la. Li senti inpé couma ça vié disk rassi ki appel 'gouvernement d'unité nationale' ki enn tas inn zoué avant la: Malenn Oodiah, JCDL , ek so poulain, Cassam Uteem enn lepok, asterr Dhanesswar Sarjua tou pé vinn rabass mem koméraz...

Wadiré situation tellement difficile ki l'opposition fodé pa éna ditou: ça absans kritik-la li pas viab, pou ena zis yes-men ek group-think ki zistéman pou empéss trouv problem ki pé vini (ki-sannla capav parié ki PA pou éna :-)) ek trouv solution à-temps.

Li amenn dousman-dousman lor totalitarism ça...

Anonymous said...

@ Akagugo and Sanjay: ti ene boutade sa. mo point c ki zot tout zot culture pareil. Mauriciens mem ki coupable. par eg la pas pu ena delo, december p approcher. dimoune pu fer manifestation lor simin. mais lot elections zot pu revote msm/mmm/ptr mem

Kranti said...

Ala ene lot kou... ki olie okip so leglise li koumans koz lalians LP-MMM pou linite national, kouma dire sans politisiens pa kapav ena linite, sipozeman ene relizie sa! Pere JG, ou et Somduth D kapav met dan meme panier sa.

Be ki arive si LP-MMM gagne 60-0, lerla nu gagne gouvernman totaliter, li pou mari kontan? si oui, lor ki baz?

Vraiman, dan sa pays la, kozé nimport emann depi bann dimoune ki sipozeman okip zotte relizion!

Sanjay Jagatsingh said...

Panier krab dapre lord sa...

akagugo said...

@ Anonymous of August 11, 2011 4:48 PM:

Wai, nou'nn comprend... Asterr :-)

@ SJ:
Ala enn lott krab dan panier pot-pourri la. O-lié progressé, la-mode "fast rewind" asterr...

Ena enn lott ti dirr li pé attann MSM déor pou capav rentré, couma inn confirmé ki MSM fini sorti, asterr napli tann li. A-kott Fakeemeeah vouzott?

Another poll subject now becomes relevant: how many people are keen to vote for any combination of these political parties in 2014-2015?

Sanjay Jagatsingh said...

@akagugo:
Wai, enn sondaz interesan sa. Mo pense ti bizin expand li en enn survey kuma nu ti fer lor Voting Behaviour.