Monday, July 16, 2012

Ramgoolam Rat Enn Lot Randevu Ek Listwar

Ler linn nomm Kailash Purryag kom prosin prezidan repiblik. Bon se vre ki se promye fwa li pe nomm enn travays. Rapel ki so de lot nominasyon finn swa remont lor kes savon ubien return dan laren politik pu tir so manze. Me Ramgoolam ti kav donn enn lot dimansyon prezidans sa fwa la. Si li ti nomm enn parmi sa bann morisyen la:
  1. Eric Milazar -- sa vites ki morisyen pe vinn obez la pa ti move gagn enn sampyon kumsa ki kompran kiapel lavites dan redwi. En plis li pre pu pran so retret.
  2. Eric Triton -- enn prezidan gagn drwa kontinye zwe lamisik. Ti va dedie enn lasam redwi pu lamizik. Dimunn ti va vinn gete.
  3. Pamela Patten -- enn de nu bann lavwa prefere. Tu dimunn kontan li. Anfin, apard detrwa zimaz.
  4. Chitmansing Jesseramsing -- nu ex-ambasader emerit kinn servi anba 7 prezidan amerikin ek kinn ekut lamisik ek manz popcorn en sort bann 4 zuliet Lincoln Memorial.
  5. Ananda Devi -- pa enn move lide avoye enn antropolog redwi -- kav gagn bann bon biografi bann personalite ki transit laba apre.
  6. Shenaz Patel -- zurnalis/ekrivin progresis ki pu kav kontinye ekrir redwi.
  7. Abhimanyu Unnuth -- enn lot nu bann gran poet/ekrivin (75 liv).
  8. Sobhanund Seeparsad -- zurnalis/akter mollywood/ekrivin triling e en bonis enn lavwa radiofonik. Pu bon pu diskur program sa.
  9. Aline Wong -- nomm enn dimunn Zen ki bien kompran limportans kapital imin pa ti pu mal.
  10. Victor Glover -- ansyen sef ziz ki deza konn baz la: linn fer 4 fwa kuma guverner zeneral par interim ek 1 fwa kuma prezidan par interim.
Ramgoolam ti kav usi fer pli fasil: les Monique Bellepeau glis dan pos prezidan trankil.

No comments: