Sunday, July 8, 2012

Kuma Pyongyang TV Kav Sanz Biltin Linformasyon

Pli importan biltin linformasyon li bizin en kreol vi ki dan saem langaz 84% popilasyon kominike lakaz. Donk bizin ena enn Zurnal Televize (ZT) lor promye sen ent 19h30 ek 20h00. News ti bizin deziem pli importan biltin vi mari limportans ki angle ena dan dunya. Ti kav pas sa lor sen de ent 21h00 ek 21h30. JT en franse nu met li ent 19h00 ek 19h30 lor deziem sen.

Bann biltin pa bizin plis ki trant minit. Kav fer sa: nek ena dimann promye minis rann enn servis pa vinn fer miting lor tv tulezur.

Ek ti bizin les bann depite exprim zot en kreol dan parlman ek ena versyon Hansard en kreol usi.

Batsa lor vites.

11 comments:

akagugo said...

Guétt enn koutt ki ca'av ariv enn miniss si li pa ploré ensam ar tou lépép Koré-di-Nor... Sssss... Mo arétt badinn ar Pyongyang mwa!

Sanjay Jagatsingh said...

Me non doh, pa trakase "we have your back".

akagugo said...

And they've got these weapons to silence those who want to awaken their citizens. I, as of now, recognise the truthfulness of the existence of unicorns in the venerable and blessed land of North Korea, and urge you all to do same, else...

Sanjay Jagatsingh said...

Pa gagn drwa fer enn kumsa galupe dan meden?

akagugo said...

Avan galoupp dan Médenn, bizin obligatwarman koup sévé koumha.

Sanjay Jagatsingh said...

28 types is a good start. When is colour going to be allowed?

Sanjay Jagatsingh said...

Ti bat ek enn senn kreol lor TNT dernye fwa. Pa mal ditu sa. Mo pa konn konteni sa senn la parski mo pena sa kot mwa. Kiken finn tiek sa?

akagugo said...

Pareiy kouma enn ti pé dirr fodé éna gouvernement d'unité nationale, ala hann-la pé koz TV privé sans info. Wadirr nou férr gran-gran zéforr pou al fini koumha...

Sanjay Jagatsingh said...

Taar. Lombo pe fer li vinn pli fasil pu get Pyongyang TV ek ekut Radio Pyongyang.

akagugo said...

So prop frérr do! Coumsa-em mo pou mort mo cwar, hein... telman critik béta-la...

Sanjay Jagatsingh said...

VX apparently.

Lekel beta?