Thursday, November 1, 2012

Kisann-la Pu Gagn Eleksyon Minisipal?

Li pu enn test mi-manda pu guvernman ek enn indikasyon lafors remake 2000. Guvernman so politik ekonomik depi 2005 finn enn katastrof. Sirtu politik fiskal finn gangrenn nu pei. Problem se ki lopozisyon pli interese rant dan guvernman ki pran puvwar ek sanz politik ekonomik pagla.

Ramgoolam usi finn enn PM bien bien feb. Komie manda li bizin pu rezud problem pei? Enkor 12? XLD dapre lord pe senti li bien bien for. Li merit enn nuvo pri parski kan un deza tann enn minis de finans atak deviz so prop pei? Pa enn move lide u relir serman ki minis fer.

Anu gete ki lelektora pu dir... En atandan u kav vote dan nu dernye sondaz lor http://kozelidir.blogspot.com.

No comments: