Friday, January 25, 2013

Joseph Beats Jackie Chan And Wins Award

Namely the Brillance of China Award 2012. There was a clip on the JT yesterday where TMK had the following to say:

Si par examp monn kapav viv dizon la kiltir sinwaz e promuvwar li dan la fason ki mo finn fer li mo ena la sans inn viv dan Moris ki enn pei de grand tolerans, enn pei multikultirel. E dayer monn insiste lor la. E letan mo ti gagn sa pri la monn tenir usi pu dir ki mo dedie sa a Moris, a mon pei.

I'll drink to that.

2 comments:

akagugo said...

Cheers!

Sanjay Jagatsingh said...

Pere o skuter finn ale. Ala enn so bann dernye mesaz: "Pour toute l'ile Maurice, je dis ceci: je suis fiere de mon pays, et je souhaite que toutes les communautes rassemblees ici continuent a vivre ensemble et etre un exemple pour le monde entier!".

Sinon, MBC ti montre ki PM ti fer li enn sirpiz pu enn so bann dernye laniverser. Li tiamen enn korbey menazer... bon monn truv kuma dir tiena enn bwat dile red cow ladan apre tiena bann bwat ble. Pa pe sir si pa macaroni sa. Bizin tiek enn kut si pa Arvin ti dan pei sa lepok la.