Sunday, August 5, 2012

Dekortikasyon Lingwistik JT Promye Ut

Biltin-la ti enn tigit mwins ki sinkant minit. Ladan 28.5% letan intervenan ti pe koz an kreol, 48.1% zurnalis ti pe lir nuvel ek 20.7% ti bann nuvel deor sen franse. Total pa fer 100%, non? Be seki manke-la se infopub.

Seki pli interesan ladan seki preske 100% bann intervenan ti pe koz an kreol. Parmi promye minis pendan sinq minit kat segon, DPM vensis, VPM karantwa, sef komiser rodrig dizwit ek PS PMO transis segon.

Ek pa bliye ki apard kan ena enn invite etranze tu bann konferans de pres PM fer an kreol. Bann dikte hebdomader lider lopozisyon zig zag usi an kreol. Miting premye me ek mesaz lane usi pa fer an zapone. Donk inn mari ler pu fer zurnal televise (ZT) vinn biltin linformasyon pli importan.

No comments: