Tuesday, September 27, 2016

Travay Finn Mari Tombe Kot Marsan Bulet

A koz lafiev aftez ek salmonel. Enn pake plas usi biznes finn degringole. Bon bizin get enn kut kuma finn ariv sa me kote pozitif ladan seki si dimunn manz mwins lavian ruz ek plis legim kanser va diminye. Sa lepidemi la pe osi montre nu kuma nu land use pa bon. Ek pu bizin rekumans plant legim lakaz.

2 comments:

akagugo said...

Sorry pou saki mo pou dirr, mais nou BIEN méritt saki pé arrivé, bien mém! Ek biento, si mo la-lang kabri porté nek guett enn koutt ki pou arriver avec sa-bann 'intensive aquaculture'-la: sa-oussi bien vulnérable ar épidémie. Parski, la-lwa Murphy ki dirr sa: saki capav arrivé pou arrivé. Inn fini arrivé ki system surveiyanss inn fini fél misérableman, alors le pire est à venir.
Guett sa: bann professionels (inzégniérr, doctérr, etc) bizin enn "PI" (Professional Indemnity) pou pratiquer et couvert zott risk. Si arrivé ki zott férr érrérr l'assirans-la couvert domaz. Pareil pou tou sofférr. Mais dépi kelke-temps, pé gagne enn maladi ar bann autorité: couvert saki zott system siposé empessé. Lontan, ti ziss bann skwattérr dan borr montagne (lakoz samem rivrains ring road ki fél ti pé plainyé), apré dan bor spillway (Reservoir La Ferme), apré la plaz, etc... Astérr, li coumans couvérr viktim axidan hit-and-run (abé travay la-poliss sé pa al rodd kriminel, motorisé ou pa?), ek pli pirr bann élvérr, ek mem saki clandestin tou... Eoula! Ki si-sa bann gopiacratie-la sa??
Ena lassiranss pou fermiers, ek bann ki péna lassirans pou zott véhikil bizin hors-la-loi ek condamné sévérrman. Mé sirtou, 'empower' la-polis pou 'enforce'la-lwa karé-karé ek métt lé-mwayin pou trapp bann triyangérr, napa nek attann kouma tabazi ek gaspiy kass + lenerzi initilman dan campagn faire gagne-bon par zoréiy/lizié!
Dan ka kriz alimenterr ki pé subir, swa nou ferr couma krapo ('business as usual', korek saa, li pou alé par li-mém) ek nou béz krévé vilain, ou bien nou pran li kom enn lokasion pou vinn plis responsab/professionel ek prévenirr: agriculture eco-responsable, ek arett obsédé ar profi a cour-term...
Ek si zot pa comprend mém, n'importt bel-bel stratézi pou fél si contign ignorr sékité - parski pa capav contign badinn ar la-santé dimounn!
By the way: si ou habityé swiv bann brochurr piblisitérr, ou pou rémarké ki prix poulett 'haut de gamme' inn baisse par au-moins Rs30, ena mem 'buy one get one free' (50%). Alors, eski par-azarr tou sa-bann producterr avicol-la pann bien faire 'abnormal profit" tou sa letan la? Ek enforcement - eski kiksoz inn sanzé depi lott fois-la?

Sanjay Jagatsingh said...

Sa wi, nun bien rode sa. Ek ankor kuyonad pu vini plin tink la.