Sunday, April 12, 2009

Lefe Savat Leponz Ek Gato Pima Lor Inegalite


Minis finans abitie dir ki li kompran kiete lamizer parski li ti mizer limem ek ki li ti van gato pima dan bazar rozil. Resaman lor radio li fin azute ki li ti ossi met savat leponz ziska laz sez an ek ki donk ban pov kav kont lor li pou zot refer.

Abe ler nu get distribisyon revenu nasyonal apre so premier pasaz kom minis finans de septam 1991 a desam 1995 nu oblizer met so parole en doute pou trwa rezon prinsipal kuma sa tablo lao p indike:

1. 10% ban menaz pli mizer (mo sipoze dan sa group la mem trouv ban dimun ki met savat leponz) fin trouve zot par reveni nasyonal degringole par 13%. Apel sa laflam.

2. Tou les 10 grup menaz, sof ene, fin trouv zot par diminier. En effet, 10% menaz pli riss fin trouv zot part gato nasyonal ogmenter par 10.8%. Apel sa dimiel.

3. Par 10% menaz pli riss fin pass de 12.1 fwa par 10% menaz pli pov a 15.4 apres premier pasaz Sithanen kom minis finans.

Donk nu konklir ki probableman a koz minis finans, buku dimun fin bizin met savat leponz ziska o mwin laz sez an ek ki zot fin oblize van gato pima dan bazar.

Bien sir sa pa v dire ki si ou fin met tanga ziska laz diset an trwa kar ek ki oune van badia ek pimen frir dan bazar porlwi ou pa pu rapel ou la mizer si ou vin minis finans.

2 comments:

kamasutr aaaahhhhh said...

This is an eye-opener.

Anonymous said...

Listen to this voodoo priest. It is a good thing that he was not given a ticket.