Saturday, September 5, 2009

Aster PM Pe Truve Ki Krwasans Se Pa Tu

Pendan 4 banane linn rod fer nu kwar ki bel farata linn krazer ek so to krwasans. Ler guete so to krwasans mwayen pu pli move to ki moris finn konne depi ki Sithanen inn rant dan politik ek fin kumans servi nu so ban politik ekonomik kuma bann badia mal frir la.

Me se pa tou. Dernier senq an politik ekonomik Ramgoolam/Sithanen/Mansoor finn non selman kree buku povrete li finn usi kree inegalite extrem. Dimann nimport ki ekonomis ki kompran enn tigit kuma fiskalite fonksyoner li pu explik ou linpak enn flat tax. Ti kav fer Pol Krugman ou Tomas Piketi vinn moris explik sa ene ti kut. Selman, fode pa dimann oken ekonomis nimport explik u sa. En attendan u kav chek sa.

Donk PM pe kumans interess li ek krwasans kiltirel. Se sirman parski eleksyons deryer laport. Enfin. Si li envi montrer so bonn fwa li ti kav fer kreol fer so lentre dan parlman jaldi jaldi.

4 comments:

5Header said...

Un récit très péssimiste de voir les choses à Maurice! Un pays qui pourtant peut se vanter de son dévelopment et d'un niveau de vie de loin plus aisé que beaucoup de pays dans le monde. Où les facilités sont d'un niveau bien superieur. Je crois aussi le pays a bien résisté au récent problème économique mondiale.

sanjay jagatsingh said...

Okontrer, plutot realiste. Nivo de vi buku nu ban sitoyens ine baisse drastikman sirtu depi 10 dernier banane avek ene akselerasyon prononse dernier 4 ans.

Nu pa kav kompar nu avek lafrik. Nu ti bizin buku pli lwin la dan pliziers domen.

Nou pa fine affekte sa kantite la par kriz finansiere parski nu system finansier relativman primitif. Par kont la klass moyenne e la klass pov fine buku plis affekte par politik Sithanen. Ou kav lir sa ek sa.

sanjivP said...

Pou banne neophyte, li ziste bon zotte connais ki nou banne la banque si temps bien a l'abri competition ki , entre autres politiks pour eplucher le pup admirab, zotte pratique en BID-ASK spread de 6 pourcent, c-a-dire parmi les plus hautes difference entre prix ou vend ou devises et prix ou aste.
Pas fini, ici nou taux directeur de la banque centrale semble 'lag' taux inflation par a peu pres un an.
Coume sa, donc, le pep pe eternellement tondu. Eski premier minis comprend tous sa??

akagugo said...

"Krwasans sé pa tu", remixed by... MCCI!